Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: de (rechts)persoon die via de internetlocatie of het KSC een bestelling heeft geplaatst;
Fulfillmentpartij: verzendhuis van het door VI-boeken gevoerde assortiment;
Internetlocatie: www.vi-boeken.nl;
Klantenservicecentrum (hieronder te noemen KSC): Assist, Overakker 12, 4614 GX Bergen op Zoom Telefoonnummer: 06-30883125;

E-mailadres:assist@vi-boeken.nl

KVK-nummer: 22057378; BTW nr. 006201301B01

Uitgever: Voetbal International;

Artikel 2 Identitieit van de uitgever Voetbal International  Postadres: Postbus 2035, 3500 GA Utrecht –  Telefoonnummer: 0880042200

Bereikbaarheid: op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur E-mailadres: info@vi-boeken.nl;

Artikel 3 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven op de internetlocatie en de printuitgaven van VI, op alle overeenkomsten die via de internetlocatie en het KSC tot stand komen tussen de afnemer en de uitgever. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. De voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.VI-boeken.nl.

Artikel 4 Plaatsen bestelling Afnemers kunnen via de internetlocatie of het klantenservicecentrum één of meer bestellingen plaatsen. Enig voorbehoud is dat de besteller 18 jaar of ouder dient te zijn. Bestellers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van ouder/voogd te hebben.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst De overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever komt tot stand op het moment dat de afnemer een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) van zijn bestelling(en) heeft ontvangen. Ook een elektronische bevestiging die mogelijk gevangen wordt door een spamfilter moet door de afnemer gezien worden als een ontvangen bevestiging. De uitgever kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de uitgever op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Prijzen en betalingen De op de internetlocatie vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief mogelijke verzendkosten. Levering van de bestelde producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie of via KSC vermelde prijzen (typefouten of versprekingen voorbehouden). Prijzen die door de uitgever of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de uitgever niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld. In beginsel zijn de prijzen op www.VI-boeken.nl leidend. De uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld. Voor aflevering van een bestelling binnen Nederland worden mogelijk verzendkosten berekend. Deze worden, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de uitgever. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens de uitgever te verrekenen met een vordering van de afnemer op de uitgever, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7 Levering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenen van diensten. Bestelde producten worden bezorgd aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering. Producten worden volgens de op de bestelpagina aangegeven levertijd uitgeleverd tenzij anders aangegeven (voorverkoop). De producten worden geleverd door PostNL. De hiervoor genoemde termijnen zijn uitdrukkelijk streeftermijnen en geen fatale termijnen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 Bedenktijd Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de afnemer het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking, met factuur/pakbon met op achterzijde reden van retour te retourneren en zo de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen dienen, voldoende gefrankeerd, gericht te worden aan de fulfillmentpartij:
Assist

Oranjeplein 4

4455 AA Nieuwdorp

Vermeld s.v.p. duidelijk de reden van retourzending en al uw contactgegevens (inclusief het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent). De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer. Door de uitgever met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel reeds ontvangen betalingen worden na de ontbinding terugbetaald.

Artikel 10 Informatieverplichtingen Ten aanzien van afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel 9. De uitgever draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën. Onverminderd eventuele voor de uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is de uitgever niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden. De uitgever stelt middels de internetlocatie onder meer de volgende informatie beschikbaar: a. naam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel; b. BTW identificatienummer; c. de belangrijkste kenmerken van de artikelen; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen; e. de wijze van aflevering en betaling; f. de eventuele kosten van aflevering; g. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de internetlocatie van de uitgever anders wordt aangegeven. De uitgever wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat afnemers ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien de uitgever niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van afnemers op grond van schending door de uitgever van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 11 Onjuiste/beschadigde zending Wij streven ernaar uw bestelling zo goed mogelijk te verpakken en verzenden. De afnemen dient de geleverde producten onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de producten schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd aan de uitgever gemeld te worden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de afnemer het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking, met factuur/pakbon met op achterzijde reden van retour te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen dienen, voldoende gefrankeerd, gericht te worden aan de fulfillmentpartij:
VI Boeken

Antwoordnummer 325

4460 VB Goes

Vermeld s.v.p. duidelijk de reden van retourzending en al uw contactgegevens (inclusief het telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent). Wij zenden u een nieuw exemplaar van het bestelde artikel. Als u geen nieuw exemplaar wilt ontvangen, geeft u dit s.v.p. aan, wij restitueren vervolgens het volledige aankoopbedrag.

Artikel 12 Overmacht De uitgever heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail) aan de afnemer mee te delen en zonder dat de uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de uitgever kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij de uitgever of haar toeleverancier voorradig is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid De totale aansprakelijkheid van de uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief BTW). Aansprakelijkheid van de uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de uitgever geleverde producten te respecteren. De uitgever garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

Artikel 15 Klachten De uitgever doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. mocht er desondanks toch iets mis gaan/niet duidelijk zijn, raadpleeg dan eerst de veelgestelde vragen. Indien u na raadpleging van de Veelgestelde vragen alsnog een klacht/vraag heeft, dan kunt u contact opnemen met het Klantenservicecentrum. Zie voor contactgegevens Artikel 1.

Artikel 16 Overig Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de uitgever vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht.
Artikel 17 Toepasselijk recht Op de overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.